Προϊστάμενος Λογιστηρίου

  • Full Time
  • Προϊστάμενος Λογιστηρίου
  • Ημέρες αδείας
  • Δημιουργήθηκε 2 μήνες πριν

Η Trenkwalder για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη εμπορική επιχείρηση, αναζητά: Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Κύρια Καθήκοντα:

• Έλεγχος, επίβλεψη του λογιστηρίου
• Εργατικά, Μισθοδοσία
• Παρακολούθηση 3PL αποθήκης
• Έλεγχος και συμφωνία των βεβαιώσεων αποδοχών με ισοζύγιο εργαζομένων και γενικής λογιστικής
• Παρακολούθηση καθημερινών συναλλαγών, ταμείου ,επιταγών ,και τιμολόγησης
• Επικοινωνία με τράπεζες , factoring και δημόσιες αρχές
• Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ,υποβολή φορολογικών δηλώσεων, περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., LISTING .
• Έλεγχος και μηνιαία συμφωνία βιβλίου αποθήκης
• Έλεγχος καταχώρησης λογιστικών εγγραφών
• Έλεγχος και επίβλεψη καταχωρήσεων λογιστικών στοιχείων προμηθευτών-πελατών για συμφωνίες υπολοίπων
• Έκδοση ημερήσιων & μηνιαίων αναφορών προς τη Διοίκηση
• Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών και εκροών, Cash flow.
• Έλεγχος και παρακολούθηση αγορών και δαπανών
• My Data
• Saap

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
• Κάτοχος σχετικής αδείας A τάξης με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε εμπορική εταιρεία με δίκτυο λιανικής με οργανωμένο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και ERP συστημάτων ιδανικά soft one
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εμπειρία σε έκδοση περιοδικών οικονομικών και εμπορικών αναφορών.
• Πολύ καλή γνώση σε ΕΛΠ ή ΔΛΠ, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
• Μεθοδική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες
• Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα σταθερό αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον με συνεχή επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες!

only doc, pdf or docx file allowed and file size will be less than 2MB